El. parduotuvės taisyklės

1.Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių Pirkimo  taisyklės  yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp UAB“ Pes Planus“,  juridinio asmens kodas 302791242, PVM mokėtojo kodas LT100007038614 registracijos adresas  T. Ševčenkos g.16h-3, Vilnius, buveinės adresas Naugarduko g.98, Vilnius, kontaktinis tel.: +37068560010  el.paštas: [email protected],  (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų ( toliau –Pirkėjas), pagal kurį Pardavėjas suteiks Pirkėjui  galimybę įsigyti  www.pesplanus.lt  elektroninėje parduotuvėje (toliau – el.parduotuvė) siūlomas prekes, paslaugas (toliau – Prekės).

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su Taisyklėmis Pirkėjas gali susipažinti el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.4. Užsakyti prekes  el. parduotuvėje turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.5. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.5. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pirkimo ir grąžinimo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „UŽSAKYTI IR APMOKĖTI“ 

1.7. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga. 

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijai prašomus duomenis;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai. 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Pirkimo taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2  Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu [email protected]  nurodant grąžinamą prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių, pėdos priežiūros priemonių, kompresinių kojinių ar pėdkelnių pardavimo Mažmeninės prekybos taisyklių 25 punktas.   arba kai prekė yra užsakoma individualiai Pirkėjui.

3.4. Taisyklių 3.3. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Pirkimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai. 

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

5.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

5.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el.parduotuve.

5.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.

5.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

5.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

5.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

6. Rinkodara ir informacija. 

6.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el.parduotuvėje įvairias akcijas.

6.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

6.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

6.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el.parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

6.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl blogai nurodyto el.pašto, internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

7. Intelektinė nuosavybė.

7.1. Prekių ženklai ir kiti žymenys, kuriais žymimos Prekės, priklauso Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims ir yra saugomi teisės aktais. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Prekes ir atskiras jų dalis taip pat priklauso Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims.

7.2. E-parduotuvėje naudojami prekių ženklai ir logotipai,  pati el.parduotuvė ir interneto svetainė, kurioje ji yra talpinama, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią el.parduotuvėje bei interneto svetainėje, bet kurio el.parduotuvės ar interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio teisių turėtojo sutikimo.

8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Šios Taisyklės ir bet kuri pirkimo-pardavio sutartis yra sudaryta  ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

8.2. Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskirų pirkimo-pardavimo sutarčių   susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiam derybų būdu. Nesutarus jie yra sprendžiami  Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, spręndžiantis vartojimo ginčus : Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6760, el. paštas [email protected]; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.

8.3. Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su pirkimu el.parduotuvėje, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Pirkėjui – užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).

8.4. Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.